wz
.

Obec Hlinné

Hlinné je vesnice, část obce Dobré v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nachází se asi 1,8 km na jih od Dobrého. Od roku 1960 je přidruženou součástí obce Dobré s katastrální výměrou 310,94ha. Leží v průměrné nadmořské výšce 437 metrů nad mořem v pahorkatině Orlických hor. Hlinné sousedí na severozápadě s obcí Dobré, na jihu s obcí Svinná, na východě s obcí Osečnice a na jihozápadě s obcí Brocná. Protéká zde Lomský potok pramenící na Lomech (obecně se mu říká Hlinecký) a v Beranci Osečnický potok, pramenící u Osečnice. Oba dva mají nestálý roční průtok vody. Typickou horninou je zde zelená břidlice a menší ložiska železných rud.

image

Vznik obce

Název Hlinné je odvozen od podstatného jména hlína, podle hlinité půdy.

Vývoj názvu

1598 Hlynney (opočenský urbář)

1636 Hliney (desky zemské větší)

1654 Hlynneg (berní rula)

1790 Hliney, německy Hlinay (Schaller)

1836 Hliney (Sommer)

1848 Hlinné - poprvé je užit tento termín (F. Palacký)

1854 Hlinné - definitivně vznikl tento název úředním výnosem

Historie obce

1909 - postavena jednotřídní škola

1909 - postavena jednotřídní škola

1919 - školu navštěvovalo 71 dětí

1914 - 1.sv. válka - k vojenské službě bylo odvedeno 60 mužů, 16 jich padlo

po skončení 1.sv.války - kulturní a společenský rozvoj obce - založena obecní knihovna, zakoupeno jeviště

4.května 1919 - na počest založení Československa zasazena Lípa svobody

1919 - byl zvolen 1. starosta obce

19. února 1928 - silná vichřice, která zničila střechy domů a pokácela stromy

24. června 1932 - průtrž mračen s krupobitím, Osečnický potok strhl most mezi naší obcí a Svinnou a stodolu, i Lomecký potok se rozvodnil a blíže položené chalupy měly vodu až ve světnici, byly vymlety cesty a zničena úroda

23. září 1938 - vyhlášena mobilizace záložníků, 22 mužů odešlo na vojnu, obec navíc postižena slintavkou a kulhavkou

27. dubna 1940 - zavedení elektřiny

7.a 8. dubna 1941 - silný mrazivý vítr, který poškodil střechy, šíty domů, pokácel ovocné stromy a ze 75% zničil les Seč

začátek září 1941 - elektřina zavedena do Berance, na Živinu a na Ochoz

16. března 1945 - němečtí vojáci nastěhovali do vsi uprchlíky ze Slezska (asi 60 osob), ubytováni byli v hostinci a dalších volných obydlích

květen 1946 - volby do Místního národního výboru (223 voličů)

1947 - veliké sucho (nepršelo od poloviny dubna až 25. června a potom až na podzim od 17. října), v letních měsících bylo naměřeno 46 °C a v září ještě 39 - 40 °C, rybníky i potoky byly úplně vyschlé, úroda obilí a brambor byla o 40% nižší než v jiných letech

15. srpna 1947 - za pomoci občanů opraven a rozšířen sál v hostinci B. Mádra, tím bylo umožněno hrát divadla, pořádat přednášky apod.

říjen 1947 - práce na silnici do Brocné, nařízena pracovní povinnost pro každého dospělého člověka v obci

1949 - dokončena silnice do Brocné a zavedena autobusová doprava

1951 - založena organizace Osvětová jizba

1952 - Místní národní výbor přesídlil do nové úřadovny, která byla upravena z místnosti při požární zbrojnici zavedena autobusová doprava do Dobrušky (jezdí 5x denně)

1953 - Odbor žen koupil pro potřebu celé obce žehlící stroj

1954 - do poloviny ledna byla mírná zima, ale potom nastaly vánice a silné mrazy -25 až - 28 °C

polovina obyvatel prodělala onemocnění španělskou chřipkou

1955 - v hostinci u Mádrů bylo vybudováno jeviště

prosinec 1955 - Osvětová jizba zakoupila za finanční pomoci místní honební společnosti a příspěvků občanů televizor pro veřejný poslech televizního vysílání, byl umístěn v místnosti staré úřadovny MNV

1956 - Osvětová jizba dokončila jeviště a sál pro kulturní činnost

1957 - založení JZD (58 členů, celková výměra 217 ha)

1959 - skončila výuka v hlinecké škole, do budovy byla přestěhována prodejna Osvětová jizba měla 2 vlastní promítačky na 16mm film a pořádala 86 filmových představení (filmy zapůjčovala z HK)

1960 - JZD začalo stavět velký kravín pro 100 krav

12. června 1960 - Hlinné je společně s obcemi Rovné a Kamenice přiděleno pod obec Dobré, od té doby má statut části obce Dobré

1961 - JZD přičleněno pod JZD Dobré

červen 1961 - ukončeno promítání filmů v místním hostinci (malá návštěvnost, v obci již 11 televizorů)

červenec 1961 - dokončena stavba kravína

1962 - silnice do Brocné a Solnice opatřena asfaltovým povrchem

došlo ke sloučení myslivecké společnosti s Kamenicí a Dobrým

25. března 1963 - založen Ovocnářský a zahrádkářský svaz (koncem roku měl 40 členů)

1. ledna 1964 - osada Sekyrka je převedena od obce Hlinné k obci Osečnice

srpen 1964 - záplavy, v Březinách před mostem zanesla voda koryto a rozlila se v délce 50 metrů po loukách, v Panském mlýnu se rozlila až ke mlýnu

1964 - dokončeno kejdovací zařízení pod kravínem

1971 - zřízen vodovod po celé vsi, vodojem je ve Rzech

budování obecní prodejny v akci Z, které bylo nutné pro uvolnění budovy školy na kulturní a společenské akce

1982 - započata rekonstrukce budovy býv. školy v kulturní zařízení

1983 - v dubnu byly vykáceny staré neplodné stromy ve školní zahradě, v květnu započaty bourací práce, staré sociální zařízení bylo vybouráno, v červenci byly vyzděny zdi suterénu i přízemí, do konce roku byly vybetonovány podlahy, vyzděny příčky, zatepleny stopy, uděláno nové zastřešení apod.

1984 - vytrhána podlaha v místnostech bývalého bytu a zhotoveny betony, vyměněna okna a obloženy stěny, na chodbě byla položena dlažba, položeno linoleum, opraveny a obíleny stěny a strop, z větší části je hotova i elektroinstalace

1985 - dokončeny vnitřní adaptace kulturního zařízení, dokončena elektroinstalace, výměna venkovních dveří

22. a 23. července 1998 - povodeň

image

Vznik obce

Název Hlinné je odvozen od podstatného jména hlína, podle hlinité půdy.

Vývoj názvu

SDH byl založený již v r. 1886 a má pro obec stále velký význam. Hlavní činností sboru není pouze zajištění majetku občanů před požárem, ale zejména možnost pro mladší obyvatele obce zapojit se užitečnou formou do činnosti v obci. Každý rok je pořádána v lednu Valná hromada, kde je stanoven plán práce na celý rok. V tomto plánu nesmí chybět účast na okrskové soutěži a alespoň dvě kulturní akce. Zejména tyto akce jsou velice důležité pro malou obec. Velkou oblibu si získávají zejména sousedská posezení spojená s grilováním kuřat či opékáním selete. Pro SDH Hlinné byl rok 1999 vpravdě historický. Poprvé se členkami sboru staly ženy. V květnu 1999 bylo na členské schůzi přijato 11 nových členů, z toho 7 žen. Protože se jedná o mladé členy, kteří mají o činnost ve sboru zájem, dochází k oživení činnosti. Dalším potěšujícím faktem je nárůst členské základny. Ke konci r. 1999 bylo ve sboru 44 členů. Začátkem r. 2000 měl SDH nefunkční stříkačku, a proto byla zakoupena jiná PS 12 z roku 1981 v celkem solidním stavu, která byla opravena a je funkční. Počet členů v r. 2000 je již 48. V r. 2000 se poprvé v historii zúčastnilo družstvo žen na okrskové soutěži. Snad se tím zahájila nová tradice v činnosti SDH. V r. 2001 byly do sboru přijati další 2 noví členové a počet se zaokrouhlil na 50. Každoročně se hasiči účastní brigád nebo je přímo sami organizují. Pravidelně se účastní okrskových soutěží.

© COPYRIGHT SDH HLINNÉ

.